ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Споделете

Share on facebook

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2023г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ,
На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2023г.
от 18:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 1, Приключенски център Младежки хълм, при следния Дневен ред:

  1. Отчет за дейноста на Сдружението
  2. Прекратяване на членство
  3. Приемане на нови членове
  4. Приемане на Годишни отчети
  5. Освобождаване на УС
  6. Избор на нов Управителен съвет
  7. Промени в устава
  8. Други

Канят се всички членове на МСМРБ да вземат участие в Общото събрание. При липса на
кворум, на основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на
Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред,
и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Поканата в PDF тук

Всички