Покана за Общо събрание

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ, На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 25 септември 2021г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред: Представяне и гласуване на Годишен […]