ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ (МСМРБ) 21.09.2020г.

Споделете

Share on facebook

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ,

На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 21 септември 2020г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред:

1.       Отчет за дейноста на Сдружението

2.       Прекратяване на членство

3.       Приемане на нови членове

4.       Приемане на Годишни отчети

5.       Освобождаване на УС

6.       Избор на нов Управителен съвет

7.       Промени в устава

8.       Други

Канят се всички членове на МСМРБ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Всички