Покана за Общо събрание

Споделете

Share on facebook

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МСМРБ,

На основание чл. 46 от Устава на МСМРб и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителния съвет свиква Общо събрание, което ще се проведен на 25 септември 2021г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Пловдив, ул. Волга 24, партер; при следния Дневен ред:

  1. Представяне и гласуване на Годишен отчет за дейността и Годишен финансов отчет за 2020 г.
  2. Настоящи и бъдещи проекти и дейности
  3. Прием на нови членове
  4. Други

Канят се всички членове на МСМРБ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Всички