Rise UP – Empower your skills

Споделете

Share on facebook

За български отидете надолу:

In the period 4-14 November, a delegaIn the period 4-14 November, a delegation of youth people took part in a youth exchange “Rise up”, dedicated to increase their prospects for employment and academic performance, which took place on the island of St. Maarten.

During the exchange, young people from Bulgaria, Croatia, the Netherlands, Hungary and Saint Maarten worked on the set topic, presenting the national context of each country, exchanging good practices and experience. Each country had the responsibility to prepare and conduct training sessions for the whole group. On behalf of the Bulgarian delegation, the team facilitated training sessions that were dedicated to the current state of the problem in figures for each of the participating countries, as well as a study of national legislation, measures and tools to overcome youth unemployment. Also, divided into teams by professional expertise, participants developed workshop designs for young people.

As part of the program, the participants had the opportunity to visit the local school, where they met young people who are about to graduate from high school and held meetings with them in the World Cafe format. The participants of the youth exchange shared about their professions and skills, and the young people from the school had the opportunity to talk about their plans and ask questions to the guests.

The department that takes care of the mental health and well-being of the students was also visited at the school. The participants had the opportunity to see the students’ recreation room, to talk with the experts who work with them on site, including psychologists and pedagogues. Of particular interest to the representatives of the Bulgarian delegation were the educational materials related to civic education and “Lessons for Life”.  

Thanks for the opportunity and great partnership with St. Maarten Youth Council Association!

В периода 4-14 ноември делегация от младежи взе участие в младежкия обмен „Rise up“, посветен на увеличаване на перспективите им за заетост и академично представяне, който се проведе на остров Сейнт Мартен.

По време на обмена младежи от България, Хърватия, Холандия, Унгария и Сейнт Мартен работиха по поставената тема, представяйки националния контекст на всяка страна, обменяйки добри практики и опит. Всяка страна имаше отговорността да подготви и проведе обучителна сесия за цялата група. От страна на българската делегация екипът фасилитира сесия, посветена на текущото състояние на проблема в цифри за всяка от участващите страни, както и проучване на националното законодателство, мерки и инструменти за преодоляване на младежката безработица. Освен това, разделени на екипи по професионална експертиза, участниците разработиха проекти за семинари за млади хора.

В рамките на програмата участниците имаха възможност да посетят местното училище, където се срещнаха с млади хора, които предстои да завършат гимназия и проведоха срещи с тях във формат World Cafe. Участниците в младежкия обмен споделиха за своите професии и умения, а младежите от училището имаха възможност да разкажат за своите планове и да зададат въпроси на гостите.

В училището беше посетен и отделът, който се грижи за психичното здраве и благосъстоянието на учениците. Участниците имаха възможност да разгледат стаята за отдих на учениците, да разговарят с експертите, които работят с тях на място, включително психолози и педагози. Особен интерес за представителите на българската делегация предизвикаха образователните материали, свързани с гражданското образование и „Уроци за живота“.

Благодарим за възможността и страхотното партньорство с Асоциацията на младежкия съвет на Сейнт Мартен!

Всички