Мрежата RAY събра международни експерти в Хелзинки за оценка на младежките програми Еразъм + и Европейски корпус за солидарност

Споделете

Share on facebook

В навечерието на междинната оценка на програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност в гр.Хелзинки, Финландия се проведе среща на Мрежата RAY – RAY Triangular summit, която събра над повече от 120 изследователи, политици, практици, представители на национални агенции и други институции отговорни за политики за младежта, от 24 Европейски държави, които обсъждаха развитието на програмите и въздействието, което те оказват на младите хора в Европа, както и значението на данните и изследванията за подобряването на качеството на двете програми.От страна на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) участие взе Председателят – Даниел Джинсов. 

Мрежата RAY е самоуправляваща се европейска мрежа за младежки изследвания, като в състава ѝ влизат 35 Национални агенции по програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност от 34 държави, включително и България.

Мрежата си поставя за цел да допринесе за осигуряването на качеството при изпълнението на младежките програми на ЕС, за развитие на политики базирани на данни и изследвания, за разпознаването на неформалното обучение и учене в полето на младежта, както и за осигуряването на диалог между изследователи, политици и практици в полето на младежта.

По време на конференцията бяха представени данни и ключови изводи от последните тематични изследвания на Мрежата, относно силните и слабите страни на Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. 

Сред тях се открояват следните изводи:

87% от участниците по проект на Европейския корпус за солидарност са по-способни да утвърдят международното измерение на своята работа след участието си в програмите.“

„Еразъм+ e ключово сигурно пространство за младежки лидери, треньори и младежки работници, в което те да практикуват и преживеят партиципативна демокрация – 85 % от младежките работници, участващи в “Еразъм+”, са по-способни да утвърждават младежка работа, направлявана от самите млади хора след участието си в програмите.“

„Европейски корпус за солидарност предоставя възможност за преживяване  форма на солидарността в контекста на местната общност – 61% от участниците в проекти за солидарност са мотивирани от това да практикуват и и преживяват форма на солидарност – а 65% от тях се чувстват по-свързани с общността си след проекта.“

„Програмите трябва целенасочено да стимулират повече и по-добро стратегическо развитие на младежката работа в Европа.“

Участниците имаха възможност да дадат своя прочит на резултатите в рамките на работни групи, както и да обсъдят възможни решения на основните предизвикателства пред двете програми.

От МСМРБ подчертахме значимостта на европейските младежки програми (Еразъм + и Европейския корпус за солидарност) за развитието на младите хора и младежките политики на национално и европейско ниво. Това са основните програми, чрез които  младежките организации могат да развиват и изпълняват дейности за млади хора.

Застъпихме се за увеличаване на бюджета на програмите в новия програмен период и увеличаване на възможностите за изпълнение на проекти на национално и местно ниво.

“Отчитайки кризата, в която се намира демокрацията по света, сега повече от всякога имаме нужда от програми като “Дейности за младежко участие” в Еразъм +, които се фокусират върху изграждането на умения у младите хора да участват активно в живота на своите общности и да работят за разрешаването на техните проблеми. Тези програми спомагат за възпитаването на бъдещи лидери и политици, които се допитват до общностите, които представляват и истински защитават техните интереси.” – заяви Даниел Джинсов.

Притеснителен е фактът, че в новия програмен период се очаква по-голям фокус върху сигурността, което доведе до споделяне на притеснения, че бюджетът за младежките програми може да бъде намален.

Ние от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите силно вярваме, че сега повече от всякога имаме нужда да инвестираме в младите хора, а не в оръжия. Младите хора са нашето бъдеще и сега в зората на изборите за европейски парламент е много важно да изпратим там представители, които се застъпват за мир и развитие, но не само на думи, а и на действия!

Всички