Изтегли Декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЛАДЕЖКИТЕ ПРОСТРАНСТВА

Ние, 100 представители на младежки организации, участници в VIII Национална младежка среща на тема „Младежки пространства“, дефинирайки младежките пространства като „физическа инфраструктура за младежка работа, неформално и самостоятелно учене, физическа активност и оползотворяване на свободното време от и за младите хора“.

Като отчитаме:
– проблемите и предизвикателствата пред младите хора: високи нива на младежка безработица, голям брой младежи извън образование, обучение и заетост (NEETs); нарастващи тенденции за популизъм, евроскептицизъм, радикализация и агресия; социално изключване на младите хора;
– възможностите за младите хора и младежките организации в рамките на предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз по темата “Младите в Европа – какво следва?” и обсъждането на бъдещето на следващата Европейска младежка стратегия;
– Резолюцията на Съвета на ЕС от 27 ноември 2009 г., за рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018), Европейската стратегия за младежта (2010-2018), Декларациите от двете Европейски конвенции за младежка работа, както и първите препоръки на Съвета на Европа по отношение на младежката работа:

Твърдим, че младежките пространства са:
– особено значима за обществото социална иновация, която дава възможност на младите хора да реализират своите инициативи, креативност и ценности;
– ключов инструмент за развитие на социални, професионални и личностни компетенции у младежта;
– пространства за диалог и обмяна на опит между поколения, различни култури, субкултури и младежки групи, които създават общности;
– защитена и приобщаваща среда за социално ангажиране и участие на младите хора в живота на населените места.

И настояваме:
1. В Закона за младежта, в Национална стратегия за младежта, както и в Общинските стратегии и планове за младежта, да бъдат включени възможности за финансова и институционална подкрепа на младежките пространства;
2. Държавните институции и общините да съдействат на младежките организации в изграждането, развитието и управлението на младежките пространства, като приемат Статута „Младежки пространства“.
3. Държавните институции и общините да предоставят приоритетно обществена инфраструктура за изграждане, развитие и устойчивост на младежки пространства и развитие на социално предприемачество от млади хора;
4. Представителите на българския бизнес, като част от корпоративната социална отговорност, да съдействат и подкрепят развитието на младежките пространства, инструмент за повишаване знанията и уменията на младите хора;
5. Европейските институции и националните държавни и общински власти да признаят значимостта на младежките пространства, като ключов инструмент в младежката работа, неформалното учене и решаването на предизвикателствата пред младите хора в съвременното общество;
6. В предстоящото обсъждане на Европейската стратегия за младежта да бъдат включени предложения за формулиране, подкрепа и развитие на младежките пространства;
7. Настояваме държавните и общински институции да съдействат при мрежуването и обединяването на създателите и операторите на младежки пространства в България;
Обръщаме се към медиите на национално и местно ниво, с предложение за партньорство и популяризиране на младежките пространства, за изграждане на положителен социален образ на младите хора и промотиране на добрите примери за младежки пространства в страната.

Георги Мерджанов
Заместник-председател
Национален Младежки форум
vice.president@nmf.bg
+359 988 93 05 05

 

Изтегли Декларация