За нас

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите

Над 20 години гражданско участие

Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ/YSPDB) е създадено през 1998 г. като неформално обединение на лидери от младежки организации. В края на 2001 г. официално е регистрирана като неправителствена организация според българското законодателство. Нашите членове са млади хора, младежки работници, експерти и граждани.

Визия

Ние вярваме, че всеки млад човек може и заслужава да бъде свободна и отговорна личност. 

Нашата страст е

младият човек да има възможността да развива своят потенциал и да бъде активна и информирана, градивна част от обществото. Младежката работа е един от ефективните инструменти това да бъде реализирано в различните сфери и аспекти от живота на младия човек. Чрез нейното развитие и утвърждаване, младите хора и професионалистите работещи в тази сфера ще имат  възможността, заедно, да постигнат всичко това.

Мисия

В МСМРБ имаме щастието и възможността да работим в екип с профилирани специалисти в сферата на младежката работа, психологията и неформалното образование. Освен това да бъдем част от мрежа с над 30 експерти в разнообразни области, които в различна степен подпомагат дейността на организацията. 

Ние сме насочени към младите хора,

младежките организации, младежките работници, професионалисти и институции. Реализира се чрез провеждане на обучителни дейности, форуми и конференции, подпомагане и организиране на кампании, обмени, доброволчески и образователни инициативи, издаване и разпространение на материали, провеждане на изследвания, анализи и консултации в сферата на младежката работа и политика, междусекторно сътрудничество, насърчаване на законодателни инициативи и дейности свързани с опазване на културното наследство. 

Постоянно предизвикваме себе си, разширявайки зоната си на комфорт, за да имаме по-добри резултати и по-високи стандарти. 

Цели

Постигане на Социална промяна чрез утвърждаване на ценностите за мир и развитие сред младите хора и обществото.

icon4

Развитие

Подкрепа на личностното и гражданско израстване на младите хора;

icon5

Утвърждаване

Утвърждаване и развитие на младежката работа в България и Европа;

icon6

Младежка работа

Промотиране и популяризиране на ползите от младежката работа в различните й форми;

icon6

Изкуство

Насърчаване и развитие на творческия процес в областта на изкуството и културата;

icon1

Диалог

Повишаване на междукултурния диалог и преодоляване на различията;

icon3

Неформално

Установяване на нови модели, практики и сътрудничество в областта на средното, висшето, неформалното и гражданското образование;

icon2

Структурен диалог

Подобряване на диалога между неправителствения сектор, бизнеса и властите на местно, национално и международно ниво;

icon2

Устойчиво

Създаване на нови практики за устойчиво развитие.